Louie B. Nunn Center for Oral History

Interview with Marcel Jefferson, June 14, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:18 - Konsantman / Prezantasyon

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Okay, pour commencer je vais demander si vous donnez, ah, si tu donnes ton consentement 'de' être enregistré pour mon travail.

Segment Synopsis: Pou kòmanse, Jefferson dakò pou bay entèvyou apre sa li bay non l, laj, adrès li te abite e ak kiyès, epi ak ki klas li fè.

Keywords: Adrès; Connaissances; Edikasyon; Entwodiksyon; Introduction; Konesans; Prezantasyon; Présentation; Travay

Subjects: Adresses; Adrès; Mayi Gate; Maïs Gaté; Noms; Non

GPS: Wout kote Marcel te abite (Mayi Gate, HT.).
Map Coordinates: 18.562961, -72.274648
00:01:18 - Eksperyans tranblemann tè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Um, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as vécu le, le Douze Janvier?

Segment Synopsis: La-a, Jefferson rakonte kote tranblemann tè a te pran l, sa l t'ap fè epi kijan l te reyaji. Li di kote te refijye pou al pase nuit lan epi lan ki kondisyon. Li di kijan fanmi li gen lan lòt zòn yo ye.

Keywords: Amis; Béton; Familles; Fanmi; Kay; Maisons; Tranblemann tè; Tremblement de terre; Zanmi

Subjects: Familles; Fanmi; Tranblemann tè Ayiti, 2010; Tremblement de terre Haiti, 2010

00:03:59 - Siviv apre tranblemann tè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Um, et la semaine après comment tu as fait pour, pour subvenir à tes besoins?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Jefferson di jan li te fè pou l te rive viv apre tranblemann tè a kote te l ye lan Karade a. Li di apre konbyen tan li te antre an kontak ak paran li; li retounen lan peyi l an pwovens kote paran l t'ap viv. Li di sa l te fè pou l te jwenn zanmi ak fanmi apre tranblemann tè a. Li di jan yo te reyaji lè l te jwenn yo.

Keywords: Amis; Familles; Fanmi; Zanmi

Subjects: Amis; Familles; Fanmi; Zanmi

00:05:44 - Koz tranblemann tè a / Lavi lan kan-an

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Um, et qu'est-ce que tu pensais du séisme?

Segment Synopsis: Jefferson di kisa li panse ki lakoz tranblèmann tè a men li pa konn si lòt moun wè l menm jan. Li di kijan fè rive vin viv lan kan-an apre li soti Karade. Li bay sa li apresye lan kan-an men li di pou ki rezon li gen pou l kite epi retounen lan kay li. Li pale ki jan relasyon moun kominote lan kan yo genyen. Li pale de sitiyasyon lavi moun yo lan kan-an. Li pale de eta sante pa l epi fanmi li lan kan-an. Li pale de èd moun yo resevwa lan kan-an. Li di kijan li fè pou l manje, jwenn dlo anvan e apre tranblemann tè a.

Keywords: Aide medicale; Assistance; Camps; Kan; Soins; Swen medikal; Sèisme; Tant; Tentes; Tranblemann tè; Èd

Subjects: Aides; Aliments; Camps; Kan; Manje; Nourriture; Èd

00:13:49 - Sa ki te atann de kan-an / De ti mo sou Ayiti

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Et donc, en arrivant dans le camp, quelles étaient tes attentes?

Segment Synopsis: Jefferson bay rezon li te itilize kan-an epi ki rezon ki fè l poko kite. Li adapte l ak kondisyon lavi kan-an. Li pa konnen kisa pou l atann kòm chanjman lan peyi a.

Keywords: Abri; Amis; Camps; Djòb; Emplois; Kan; Logement; Lojman; Tant; Tentes; Travail; Travay; Zanmi

Subjects: Camps; Kan; Tant