Interview with Dukenson Royer, July 3, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:00 - Entwodiksyon epi plan Lisifè pou lemonn

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Oke, est-ce que, est-ce que vous voulez commencer?
Dukenson: Oui, pas de problème.
Claire Payton: Oke, juste pour commencer, est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux dire la, ton nom complet et age, dans le micro?

Segment Synopsis: La-a, Dukenson bay non konplè li. Apresa, li detaye toulede plan li di Lisifè genyen pou monn lan. Li pale tou de konsekans plan sa yo ka genyen pou monn lan. Li bay rezon ki fè li ap lite kont plan sa yo; li di tou poukisa se Jezikri ki ka gen plan sa yo. Li eksplike ke asosiyasyon sa deja kòmanse selon sa Lesentespri revele. Li eksplike ke se yon lit ant patizan Jezi ak kan satan-an. Nan sans sa-a, li konseye pou lemonn aksepte Jezi pou kontrekare plan dyab la.

Keywords: Ekimenik; Jezi; Kretyen; Lisifè; Patizan; Satan

Subjects: Dyab; Patizan Jezi

00:07:10 - Ki plas Ayiti nan plan Bondye a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce qu'il y a une place pour Haïti dans toute cette histoire?
Dukenson: Euh, je pense que oui, il y a une place tout à fait spéciale pour Haïti.

Segment Synopsis: Lan segman sa-a, Dukenson moutre jan Ayiti antre nan plan Bondye. Li raple rezon ki fè jwif yo, kòm pèp Bondye, te rive kite Kanaan epi dispèse nan monn lan san patri. Li eksplike jan Ameriken beni paske yo te akeyi epi ede Jwif yo. Li di tou Bondye gen pou beni Ayiti tou pou kontribisyon li lan ede Izrayelit yo fonde yon nasyon. Men li bay rezon ki fè Bondye poko aji pou Ayiti.

Keywords: Ayiti; Izrayelit; Izrayèl; Jwif; Kanaan; Kananeyen; Plan; Plas

Subjects: Ameriken; Ayiti; Bondye; Jwif

00:11:01 - Jan tranblemandetè a makònen ak benediksyon Bondye

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment le, le tremblement de terre est lié à la possibilité 'de le' béni?
Dukenson: Oui, et alors--lorsque vous parlez de "la banir", en quelque sorte, je veux être un petit peu plus clair, de "la banir". Qu'est-ce que ca veut dire?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Dukenson eksplike kijan tranblemandetè a makònen avèk benediksyon Bondye pou Ayiti. Li moutre jan Bondye itilize tranblemandetè tankou yon zouti pou raple Ayisyen nan repantans avan pou li ka beni yo. Li moutre diferans avèk Ameriken yo ki yo menm konsakre peyi pa yo ak Bondye depi nan endepandans yo alòske Ayisyen kontinye ap sèvi lwa.

Keywords: Benediksyon; Bondye; Dieux; Faux dieux; Jezi; Lwa; Tranblemandetè

Subjects: Benediksyon; Bondye; Malediksyon; Repantans

00:14:39 - Jan Ayisyen reponn ak apèl Bondye pou repantans

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce que tu penses que les Haitiens ont 'répondre', à--, à 'le' tremblement comme une--, un appel à la répentance?
Dukenson: Bon, euh, je peux vous dire oui---

Segment Synopsis: Lan pati sa, Dukenson moutre jan Ayisyen reponn apèl ala repantans Bondye a. Li eksplike jan legliz pa gen plas pou resevwa moun ki konvèti.

Keywords: Asanble; Legliz; Repantans; Tranblemandetè

Subjects: Bondye; Dieu; Lokal legliz; Repantans

00:15:42 - Poukisa kretyen viktim?

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Mais j'ai une question aussi, si le--, le tremblement c'est un appel à la repentance pourquoi tellement des églises étaient 'détruits' et les gens qui étaient en train de prier, à ce, à 'le' moment de 'le' tremblement est 'mouri'--, sont 'mouri'?
Dukenson: Oui, eh donc, eh--

Segment Synopsis: Dukenson bay rezon ki eksplike ke Kretyen rive mouri, legliz kraze epi jan sa pa gen anpil enpòtans. Li fè konnen ke nanm lan pi enpòtan pase kò a pou Kretyen yo; lanmò gen yon lòt sinyifikasyon pou yo.

Keywords: Jezi; Kretyen; Legliz

Subjects: Jezi; Kretyen; Legliz

00:17:35 - Ayiti tè mistik

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce que tu penses qu'Haïti c'est un espace particulièrement spirituel? Je me souviens tu m'avais dit quelque chose de cette sorte la dernière fois que nous avons parlé.

Segment Synopsis: Lan segman sa-a, Dukenson pale de enpòtans Ayiti lan monn mistik la. Li bay ekzanp aksyon mistik ki ka fèt sèlman sou tè dAyiti. Li site ekzanp tou aksyon mistik sèl Ayisyen ka fè; li bay rezon ki fè se konsa sa ye. Li pale de jan Ayiti bay aksè ak monn envizib la epi li pale tou de fòs ki genyen nan monn envizib la. Dukenson eksplike kijan Vodou se yon obstak pou devlopman peyi a. Li pale de Lisifè kòm responsab tout mal. Li site Hitler kòm ekzanp lidè Lisifè te enfliyanse.

Keywords: Ayisyen; Ayiti; Espri; Lisifè; Mistik; Poud; Vodou; Vodouyizan; Zonbi

Subjects: Dyab; Mistik; Monn envizib

00:26:44 - Melanj Vodou ak Katolik

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce que tu es né dans une famille 'chrétien'?
Dukenson: Bon, je suis né dans une famille qui n'est pas typiquement 'chrétien' mais je peux vous dire dans--, c'est une famille--

Segment Synopsis: Dukenson di nan ki relijyon li fèt. Li tou eksplike jan nan anpil fanmi Vodou a marye ak Katolik. Li pale de resanblans ak diferans ant sen Katolik yo epi lwa Vodou. Li ekplike jan Vyèj Mari Katolik yo pa gen menm sinyifikasyon pou Vodouyizan yo.

Keywords: Afriken; Boukman; Dantò; Erzulie; Esklav; Ewopeyen; Ezili; Freda; Katolik; Kolon; La Sainte vierge Marie; La sent vyèj; Labib; Mari; Melanj; Peristil; Sen; Senkretis; Synchrétisme; Vodou

Subjects: Esklav; Fanmi Kretyen; Kolonizasyon; Labib; Manbo; Ougan; Vodou

00:30:52 - Krisyanis yon zouti pou donte esklav

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: J'avais quelques discussions sur le Vodou et le Christianisme avec les autres gens, et il arrive souvent que les gens me 'dit' que le christianisme c'était quelque chose donné par les, par les esclavagistes, par les colons pour faire, pour faire accepter, les Africains, l'esclavage.
Dukenson: Oui, c'est la vérité--

Segment Synopsis: Dukenson rakonte jan krisyanis pran nesans an Ewòp avèk Konstanten. Apresa, li eksplike kote melanj relijyon nou gen jodiya soti, ke li rele senkretis. Li di se yon echanj relijyon ant Ewopeyen katolik yo ak Lafrik epi Lamerik ki te gen kilti pa yo.

Keywords: Afriken; Constantin; Kolon; Konstanten; Krisyanism

Subjects: Ewòp; Kilti; Kristyanite

00:34:43 - Prezans Lisifè an Afrik

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Le Vodou vient de, de la culture d'Afrique qui, qui était apportée avec les esclaves, est-ce que le, est-ce que Lucifer était déjà présent en Afrique avant 'le' introduction 'de le' christianisme?

Segment Synopsis: Dukenson eksplike jan Lisifè te deja ekziste an Afrik. Li pale jan Afrik nwa te an kontak avèk Ejipsyen epi Izrayelit yo ki yo menm te konn sèvi fo dye. Li raple gen peyi an Afrik ki gen demon jis jounen jodiya. Li fè konnen ke se youn nan rezon ni kontinan Afrik, ni Ayiti pòv paske yo anba dominasyon Lisifè.

Keywords: Afrik; Afriken; Ejip; Ejipsyen; Espri; Izrayelit; Lisifè; Mistik

Subjects: Afrik; Djab; Dyab; Espri; Lespri; Lisifè

00:39:02 - Wòl Revolisyon Ayisyèn lan nan eritaj espirityèl Ayiti

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: C'est quoi un rôle de la Révolution d'Haïti dans toute cette histoire?

Segment Synopsis: Nan pati sa-a, Dukenson pran ekzanp Seremoni Bwa Kayiman pou moutre jan nan Revolisyon Ayisyen an, esklav yo te anime avèk espri dyab la, nan pwen kote yo rejte Jezi ki se bondye Kolon yo. Men li rekonèt revolisyon pa konn fèt san pa gen san ki koule. Li bay rezon ki fè malgre tou revolisyon an pa t yon revolisyon dyab. Pou li, fason ke revolisyon an fèt la se yon krim men se te rezilta esklavaj la ki limenm se yon krim. An menm tan, li lonje dwèt tou sou Islamis yo ki ap komèt zak dyabolik kontrèman ak Kretyen yo. Men li pa blame Ayisyen; yo ka toujou jwenn padon paske yo pa t konnen Jezi.

Keywords: Bwa Kayiman; Dyab; Esklavaj; Kochon; Krisyanis; Revolisyon Ayisyèn; San; Satan

Subjects: Ayiti; Dyab; Revòlt esklav

00:47:02 - Poukisa Ayisyen ta manti ke yo se Kretyen?

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, Haïti est comme ça, même quand ils ont--, quand Dieu est fâché contre eux?
Dukenson: Bon, euh, les Haïtiens, ils sont à la quête de Jésus.

Segment Synopsis: Dukenson di ke Ayisyen priye pou bezwen materyèl plis pase yo priye Jezi pou lavi etènèl. Li bay rezon ki lakoz sa, ki rezon ki fè sitiyasyon an diferan nan Etazini ak an Ewòp. Li konprann ke pwoblèm premye nesesite anpeche peyi pòv konsantre sou kesyon espirityèl sa yo ki tounen yon liks.

Keywords: Bezwen materyèl; Jezi; Lafwa; Lapriyè

Subjects: Lafwa; Lapriyè

00:53:32 - Bondye pini Ayisyen paske yo pòv?

Play segment

Partial Transcript: Dukenson: Oui Claire, euh, tu sais, la pauv--, je disais que le Vodou, ils ont beaucoup--, gloire à Dieu! --ils ont beaucoup contribué à la pauvreté--

Segment Synopsis: Dukenson moutre la jan povrete lakoz anpil moun pèdi nanm yo. Yo antre nan Vodou pou jwenn rezilta vit, pou kapab fè sakrifis ak moun. Li di tou byen mal aki pa dire.

Keywords: Sakrifis; Vodou

Subjects: Sakrifis moun

00:55:10 - Lòt koz povrete an Ayiti a kote de Vodou

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Mais il y avait, il y a aussi beaucoup 'des' autres causes pour la pauvreté en Haïti--

Segment Synopsis: Nan pati sa-a, Dukenson dakò ke politik grann pisans yo pou Ayiti, espesyalman Etazini se dezyèm pi gwo responsab povrete nan peyi a, a kote Vodou. Li pran ekzanp kochon kreyòl ak diri pou moutre jan Ameriken kraze pwodiksyon nasyonal la.Li moutre jan touye kochon kreyòl kontribiye nan debwazman peyi dAyiti. Li konkli pou l di boujwa Ayiti mete ak Ameriken pou kenbe peyi a nan povrete.

Keywords: Ameriken; Kochon kreyòl

Subjects: Diri; Kochon

01:04:11 - Poukisa minorite si rich epi majorite si pòv?

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Et, qu'est-ce que tu penses de les, de les grands, --comment ça s'appelle?

Segment Synopsis: Dukenson site divès klas ki gen nan sosyete Ayiti a. Li eksplike jan klas milat la kenbe richès peyi a nan gòj, jan yo manipile klas mwayèn nan. Li di boujwa yo pa frekante moun ki pa nan klas yo. Li moutre jan sistèm lan pa bay klas fèb la okenn chans.

Keywords: Klas mwayèn; Milat; Richès

Subjects: Klas sosyal