Louie B. Nunn Center for Oral History

Interview with Altha Charles, July 9, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:24 - Entwodiksyon / Eksperyans tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: An, pou kòmanse, eske ou ka di nou non ou e aj ou?
Altha Charles: Altha

Segment Synopsis: Nan seksyon sa-a, Altha Charles di non li, laj li ak kote li te abite anvan tranblemandetè a. Apresa, li rakonte kote li te ye epi jan li te reyaji lè tranblemandetè a pase a. Li pale de rimè yon lòt tranblemandetè kòm rezon ki fè ke li pa retounen viv anba kay li a ki fisire; li chwazi rete anba tant. Li di kiyès nan fanmi pwòch li ki mouri. Li di ke li

Keywords: Bondye; De mil douz; Dega; Dezas; Douz janvye; Fisire; Friends; Katye; Lari; Priye; Pwela; Pye zanmann; Teren

Subjects: Ayiti,Tranblemandetè, 2010; Kay; Tant

00:07:22 - Rive manje apre tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Et c'était combien de temps après le tremblement que vous avez mangé?
Entèprèt: Aprè tranblemandetè a pou--kisa n te manje, kisa n te genyen pou n manje, sa l te ye menm?

Segment Synopsis: Charles di kijan l te rive jwenn manje pou l manje. Li di kisa li te gentan manje anvan tranblemandetè a. Li di tou jis apre konbyen jou li te manje anko epi sa ki lakoz sa.

Keywords: Fè manje; Repa

Subjects: Manje; Repa

00:08:53 - Moun k'ap chach abri

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Et, est-ce qu'il y avait des 'autres' gens dans le quartier qui 'est' venu a votre propriété pour, pour chercher, a, abri?
Entèprèt: Eske te gen lòt moun ki te soti lòt kote k te vin lakay ou a pou yo dòmi? oubyen nan zòn lan tou, bagay?

Segment Synopsis: La-a, Charles di gen moun lot pwovens nan peyi a ki te vin dòmi bò lakay li. Li bay nan ki pozisyon yo te ye ansanm avèk pitit li yo. Li bay laj timoun yo epi li yo ki te òfelen kot papa. Li di konbyen tan li pase nan lari a sou katye a anvan li te vini sou teren li ye a. Li bay rezon ki fè li pa t vle rete nan lari a. Li bay rezon tou ki eksplike se teren li ye a li te chwazi. Answit li pale jan li rive fè ti kay li ye a. Charles di poukisa li se tande li te ka tande Ayisyen t'ap pote lot sekou. Li di poukisa li pa t ka ale ede lot moun.

Keywords: Abri; Bwa; Dekonm; Ed; Katye; Lari; Pwela; Teren

Subjects: Kan; Kay; Tant

00:14:44 - Sa k lakoz tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Qu'est-ce que vous pensez a provoqué le tremblement? Pourquoi ça est arrivé à Haïti, en votre, en votre avis?
Entèprèt: Kisa w panse k fè tranblemandetè a pase an Ayiti?

Segment Synopsis: Charles di kiyès li panse nan tout rimè yo ki lakoz tranblemandetè a. Li di tou sa li konnen de fenomèn tranblemandetè.

Keywords: Douz janvye; Goudougoudou; Koz; Rimè; Seism; Seyis

Subjects: Bondye; Tranblemandetè

00:15:24 - Lavi nan kan

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Est-ce que vous pouvez parler un peu de comment vous vivez dans le camp maintenant?

Segment Synopsis: Charles pale de jan l santi l nan kan-an e li di poukisa li e konsa sa ye. Li site de bagay ki pi nesesite pou yo nan moman sa yo. Charles konpare Ayiti lontan ak Ayiti kounye a. Li di sa l panse ki ka pèmèt Ayiti chanje. Li bay rezon ki fè l rekomande konkou kominote entènasyonal la pou ede Ayiti. Li di sa l te konn fè kòm aktivite epi kisa ki fè li pa kontinye ankò.

Keywords: Bezwen; Blan; Kay; Komès; Lòt peyi; Manje; Nesesite; Tant; Tè

Subjects: Ayisyen; Kan

00:23:26 - Prezans etranje yo nan peyi a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Donc, qu'est-ce que vous pensez de la presence étrangère en Haïti, maintenant, uh, depuis le tremblement?

Segment Synopsis: Charles di sa l panse de prezans blan yo nan peyi a. Li bay rezon ki fè li pou yo rete. Li di poukisa li pa pral vote fwa sa. Li bay kèk sa ki pa bon tranblemandetè a pote men li pa rive idantifye anyen ki bon li pote.

Keywords: Blan; Kandida; Èd

Subjects: Eleksyon; Pwela; Vote