Louie B. Nunn Center for Oral History

Interview with Chrispain Mondesir, July 12, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:00 - Entwodiksyon

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : OK Chrispain.

Segment Synopsis: Pour demare entèvyou a, Mondésir prezante kimoun li ye epi li bay laj li.

Keywords: Entwodiksyon; Laj; Non

Subjects: Ankèt; Entèvyou; Tranblemandetè, Ayiti, 2010

00:00:18 - Eksperyans tranblemandetè 2010 la

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON: Ee, èske ou ka eksplike m kòman ou te viv tranbleman lan?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Mondesir rakonte kijan Bondye te revele l ke tranblemande tè a ta pral pase epi kijan li te viv moman yo pandan epi tou suit apre. Li pale de dega ki fèt epi li pwofite pale tou de temwayaj yon sivivan ke Bondye sove. Li eksplike lan jou sa jan Bondye epanye li, li pa t rive al travay ak kolèg travay Dominiken li yo. Li rakonte jan moun yo te enkyete de sa k ta pral pase epi li tou moutre jan moun yo vin lan bezwen.

Keywords: Bondye; Douz janvye; Goudougoudou; Kretyen; Legliz; Presantiman; Pwofesi; Revelasyon; Rèv; Sinyal; Siviv; Survival; Temwayaj; Tramblemandetè

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010

00:27:47 - Rimè sou koz tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Et, pourquoi tu penses, c'est, en ton avis, tu as dit de plusieurs théories de, de, de ce qu'a provoqué l'évènement mais en ton avis pourquoi et comment l'évènement est passé?

Segment Synopsis: La-a, Mondésir di sa l panse sou tout rimè k'ap kouri sou sa yo di ki lakoz tranblemande tè a. Li bay sa li kwè ki vrèman koz tranblemande tè a. Li eksplike poukisa tranblemande tè fè plis dega en Ayit pase lan kèk lot peyi. Li admèt tou ke tout mechanste k gen lan peyi a jwe yon ti wòl lan lan pasaj tranblemande tè a.

Keywords: Ameriken; Bonm; Edikasyon; Ipotèz; Konstriksyon; Mechan; Mechanste; Preparasyon; Rimè; Seyis; Sous; Teori; Tranblemandetè; Travay Bondye; Vodou; Volonte Bondye; Zam

Subjects: Orijin; Tranblemandetè , Ayiti, 2010

00:40:40 - Reyaksyon Dominiken lè tranblemandetè a/ relasyon ant Dominiken ak Ayisyen

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Est-ce que tu peux pas rappeler les réactions parmi les, les, les Dominicains à le tremblement de terre en Haiti ? Est-ce que tu, est-ce que tu connais comment les, les Domincains ou l'Etat Dominicain a réagi pour, pour, soit pour aider Haiti, sois pour ne pas aider Haiti? Je ne sais pas.

Segment Synopsis: Lan pati sa, Mondésir moutre jan Dominiken ki Ayiti t'ap ede peyi a epi jan yo sibi dirèkteman domaj tranblemandetè a tou. Li pataje avi pa l sou jan li wè relasyon Ayisyen ak Dominiken. Li fè lwanj pou jan dirijan Dominiken te reyaji lan tranblemandetè a. Li pataje opinyon pa li sou jan li wè relasyon ki genyen ant Dominiken ak Ayisyen. Li bat bravo pou eksperyans pèsonèl pa li kòm yon Ayisyen ki Dominiken epi li eksplike jan li wè relasyon an pa grav jan moun toulede kan toujou kritike rivalite. Li bay rezon ki fè li kontinye ap viv lan kan malgre li gen rezidans li ak fanmi Sendomeng.

Keywords: Ayisyen; Fontyè; Reyaksyon; Rivalite; Vwazen; Èd

Subjects: Dominiken; Konpotman; Relasyon; Repiblik Dominiken; Sendomeng; Tranblemandetè, Ayiti, 2010

00:56:14 - Lavi lan kan-an

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Et, comment, comment tu trouves les camps? Comment tu trouves la vie dans les camps?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Mondesir eksplike jan gen divès kalite de moun k'ap viv lan kan-an epi kijan eta lespri yo ye. Li pale jan lavi a pa fasil lan kan-an, jan yo ap viv ak ti kòb yo fè lan ti jòb. Li konpare ti jòb li lan kan-an ak salè pwofesyonèl li an Ayiti avan tranblemande tè a epi lan peyi Sendomeng.

Keywords: Caritas; Dola; Kay; Mizè; Peso; Pwela; Teren

Subjects: Kan; Lavi; Tant

01:05:48 - Bon ak pi move kote tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : A ton avis, est-ce qu'il y avait des aspects positifs pendant le tremblement de terre, ou est-ce que c'était que le mal?

Segment Synopsis: Mondesir pale de jan lòt moun andeyò fanmi li ki viktim yo afekte l. Li deplore jan Gouvènman-an jere kadav moun ki te anba dekonm yo.

Keywords: Aspè pozitif; Aspè negatif; Kote negative; Kote pozitif; Rezilta pozitif

Subjects: Tranblemandetè, Ayiti, 2010

01:10:06 - Jan yo konte viktim tranblemandetè yo

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : C'est quoi la différence si ils sont comptés? Like, C'est quoi l'importance d'avoir un chiffre correct, en ton avis?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Mondésir moutre rezon ki fè chif kantite moun ki mouri Gouvènman-an bay la pa korèk. Li kwè ke yo pa konte tout moun.

Keywords: Chif; Dekont; Estimasyon; Kantite; Mò; Resansman

Subjects: Konte; Tranblemandetè, Ayiti, 2010; Viktim

01:12:44 - Kritik sou gouvènman-an / de ti mo sou prezans etranje

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Et, est-ce que vous, pourquoi vous, oh, OK. Comment poser ces questions? Est-ce que il y a des autres façons que, des autres raisons que, que tu es mécontent avec le Gouvernement Haïtien, comment ils ont, uh, font face à cette situation?

Segment Synopsis: La-a, Mondésir di kisa li repwoche Gouvènman-an. Li lonje dwèt sou Leta-a pou jan yo pa responsab, yo pa prepare epi jan yo pemet se etranje k'ap vin ede lan plas yo. Li eksplike poukisa li dakò ak prezans etranje lan peyi. Li di tou poukisa li panse Ayiti p'ap kapab soti san sipò peyi etranje.

Keywords: Etranje; Fòs etranje; Gouvènman Ayisyen; Leta Ayisyen; Okipasyon; Peyi; Presence; Pwotektora; Teritwa

Subjects: Ayiti--Politik ak gouvènman; Misyon Nasyonzini an-Ayiti; Repwòch

01:18:10 - De ti mo sou kontribisyon etranje yo

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : E, Èske ou, est- ce que tu fais confiance dans les programmmes des Américains pour Haïti?

Segment Synopsis: La-a, Mondésir di ki tip kontribisyon li wè etranje yo pote pou ede lan netwyaj ak rekonstriksyon peyi a. Li tou pataje lide pa l sou kèk etap li panse ki pou yo ta suiv pou ede lan pwogram rekonstriksyon peyi a.

Keywords: Ameriken; Aparèy; Ekipman; Kontribisyon; Materyèl; Pwa lou; Pwogram; Rekonstriksyon; Rekonstriksyon Ayiti; Èd

Subjects: Asistans; Tranblemandetè; Èd

01:20:45 - Kèk etap pou avni Ayiti

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Et, quels sont, est-ce que tu as des, des opinions sur quels sont les prochains pas, global, qu'il faut prendre pour se lever Haïti? Quels sont, quel est, qu'est-ce quel est, c'est quoi le plus important, le deuxième important?

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Mondésir di kisa li panse ki pou tou ta fèt an priyorite lan rekonstwi peyi a. Li pwofite pwopoze sa li kwè ki ta dwe refèt diferan pou rekonstwi vil Pòtoprens.

Keywords: Ayiti; Debleman; Etap; Konsèy; Netwayaj; Plan; Rekonstriksyon; Tranblemandetè

Subjects: Propozisyon

01:23:11 - Lavi lan kan-an anvan e apre tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Est-ce que il y a des choses, soient les choses matérielles ou les choses juste qui étaient, qui étaient dans la vie que, qui te, qui te manquent? Qui te manquent?

Segment Synopsis: Lan pati sa, Mondésir eksplike jan lavi ke li menm epi lòt moun yo te genyen anvan pa menm ankò. Li site kèk aktivite ke yo te konn mennen anvan tranblemandetè a ke yo p'ap mennen ankò. Li eseye pale de konbyen tan li konte pase lan kan-an ankò e ki kondisyon pou li ta soti lan vi anba tant lan kan-an. Li pale ki opsyon li genyen pou li ta soti tèt pa li lan kan-an si anyen pa chanje.

Keywords: Alèz; Djòb; Konfò; Repiblik dominikèn; Sendomeng; Tant; Travay

Subjects: Kan; Lavi

01:32:46 - Viv ansanm apre tranblemandetè a

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Et, est-ce que tu penses que--, c'est une question plus, plus, um, plus large, mais est-ce que tu penses que la société Haïtienne--, comment les gens s'organisent, comment les gens s'entremeler, c'est, est-ce que c'était changé profondément par le tranblement de terre ou est-ce que tu vois qu'il y a les--une continuation de façon de vivre même, avant et après le tremblement?

Segment Synopsis: La-a, Mondésir pale de wòl tranblemandetè a lan chanje fason moun viv. Li ri jan tout klas moun oblije melanje, jan moun yo oblije chanje fason yo viv.

Keywords: Kominote; Viv ansanm

Subjects: Mòd de vi; Solidarite

01:37:05 - Fyète lakay Ayisyen

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Je vais, je, je peux continuer pour toujours--(rit)--mais, um, une, une, une de la dernière question que je veux poser c'est : est-ce que tu, est-ce que tu es fier d'être Haïtien? Et, et pourquoi ? Oui ou non, pourquoi?

Segment Synopsis: Mondésir bay eklèsisman sou fyète li kòm Ayisyen. Li pale sou diferans ant Ayisyen lan san ak yon lòt ki posede papye etranje.

Keywords: Dyaspora; Fyète; Papye

Subjects: Ayisyen; Fyè; Nasyonalite

01:39:02 - De ti mo sou Vodou ak revolisyon Ayisyèn lan / Konklizyon entèvyou a

Play segment

Partial Transcript: CLAIRE PAYTON : Um--(rit)--je suis pas finie. Uhm, comme quelqu'un qui, qui s'est présenté, qui forcément, comme, comme Chrétien, uhm, mais c'est aussi--, mais tu es aussi Haïtien, comment tu vois la, le--, l'histoire de la révolution, ça c'est un peu historique--(rit)--de l'histoire de la révolution haitien, parce que c'est, c'est souvent racontée comme une chose Voudou, et, et mais, mais il y a beaucoup--pas, pas tous les Haïtiens sont Voudous, donc, comment est-ce qu tu vois la naissance du pays, um--

Segment Synopsis: Lan pati sa-a, Mondésir bay eksperyans li ak pozisyon l sou Vodou kòm kilti ayisyèn. Li pwofite ankouraje pou moun anbrase Jezikri. Pou konkli, li raple kisa pou yo ta fè pou yo pou ta pemet yo soti anba lan kan-an.

Keywords: Ayiti; Kretyen; Revolisyon; Vodou

Subjects: Revolisyon Ayisyèn, 1791-1804