Louie B. Nunn Center for Oral History

Interview with Locianie Civil, July 27, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:46 - Prezantasyon / Experyans tranblemann tè a

Play segment

Partial Transcript: Entèprèt: Donk w'ap kòmanse pa non w, epi ki kote tranbleman de tè lan te pran ou, kòman w te viv sa.

Segment Synopsis: Civil bay non li epi di kote li te ye lè tranbleman de tè a pase a. Li di jan li te reyaji lè li tande jan Pòtoprens kraze. Li rakonte tout moun mouri ak dega li wè lan zòn Leogàn le l'ap retounen Pòtoprens. Li site manm fanmi li jwenn ki mouri lè li retounen sot lan pwovens. Li di lan ki monan li vin lan kan-an ak fanmi li epi kijan kondisyon lavi difisil pou li ak fanmi li anba tant la. Li di konbyen pitit li genyen epi di poukisa tout p'ap viv avèk li.Li eksplike jan tranbleman de te a pat pase two fo lan Jeremie epi li rakonte istwa sèl moun ki te rive mouri lan vil la pandan evènman-an.

Keywords: Bondye; Champ de Mars; Chann Mas; Dega; Enfants; Jeremi; Kan; Kay; Tant; Timoun; Tranbleman de tè

Subjects: Kan; Mò; Pitit; Timoun; Tranbleman de tè, Ayiti, 2010; Viktim

GPS: Zòn Chann Mas kote Civil t'al viv lan kan (Pòtoprens, HT.).
Map Coordinates: 18.542209, -72.336436
00:11:24 - Lavi lan lan Pòtoprens apre tranbleman de tè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Comment était la vie quand tu es retournée pour trouver tes proches?
Intèprèt: Kòman, kòman, --lè w vini isit la w wè timoun ou yo, --kòman, disons, kòman w fè pou w te jwenn yo? E kòman w, kòman w te santi w lè w wè yo?

Segment Synopsis: Civil eksplike jan li te santi li lè li te retounen Pòtoprens epi t'al rejwenn fanmi li lan kan sou Chann Mas la. Li di jan li te vin aprann nyès li ak kouzen li mouri epi jan li te reyaji ak lanmò nyès li a. Pandan l'ap raple l moman lè li aprann lanmò nyès li epi le l sonje ti kozri li te gen avè l, Civil kriye men yo konsole li.

Keywords: Kouzin; Nyès

Subjects: Antèman; Kouzen; Nyès; Timoun

GPS: Zòn Chann Mas kote Civil t'al viv lan kan (Pòtoprens, HT.).
Map Coordinates: 18.542209, -72.336436
00:17:07 - Lavi avan kan-an

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Donc avant le tremblement où était, où, où vous avez habité?
Entèprèt: Kote w te abite avan tranbleman de tè a?

Segment Synopsis: Civil di ki kote li te abite avan tranbleman de tè a te pase. Li konpare jan ti aktivite komès li ap mache avan epi apre tranbleman de tè a epi li eksplike rezon ki rann bagay yo ap mache o ralanti koulye a. Li di ki tip bwason li vann epi poukisa li kanpe sou kèk lòt pwodui li te konn vann. Li site pwodui ki vin pi chè apre tranbleman de tè a. Civil raple kijan li te vin lan kan-an, jan yo te defann yo kont lapli ak solèy la, epi kijan li te rive dòmi lan kòmansman.

Keywords: Aktivite; Boissons; Bwason; Byè; Commerce; Dlo; Eau; Gazeuses; Gazez; Komès; Lapli; Plastic; Tampico; Tant; Tapi

Subjects: Biznis; Bwason; Dra; Gazez; Komès; Lapli

00:24:18 - Koz tranblemann tè a / Relijyon

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Et qu'est-ce qu'elle a dit? A--, Avant, j'ai entendu qu'elle a dit quelque chose que elle ne pense c'était pas, pas, que c'était Bondye, elle, elle pense que c'était Bondye qui l'a fait, est-ce que tu m'expliques ce qu'elle a dit sur ça?

Segment Synopsis: Entèprèt la raple sa Civil te di sou sa ki lakoz tranbleman de tè a. Li raple poukisa Civil te di li pa kwè tranblemann tè a se aksyon lèzom. Apre Civil fin di relijyon li, li di ki èd legliz Katolik te bay pou ede moun apre tranbleman de tè a. Li pale de èd distribisyon ak prezans responsab Leta li poko wè lan kan-an. Li di poukisa li pa mete espwa sou Leta pou ede yo. Li pale de ki tip ensekirite yo rankontre lan kan-an. Li pale de ki tip moun ki vole afe yo epi kisa yo vòlè. Li rakonte istwa yon volè ki antre lan tant yon vwazen. Li pale de konsekans sa vin kreye pou yo lan kan-an. Civil di sa li the konnen epi panse de tranbleman de tè a; li pale de eksperyans li veki ak ti tranblemann tè dan lepase.

Keywords: Catholique; Dieu; Dife; Eleksyon; Jedco; Jiyè; Kan; Karismatik; Katolik; Kokorat; Latrin; Legliz; Leta; Malfektè; Reskonsab; Responsab; Tant; Televizyon; Tranbleman de tè; Twalèt; Vòlè; Èd

Subjects: Eleksyon; Katolik; Kokorat; Latrin; Legliz; Tant; Twalèt

00:34:15 - Aspè pozitif tranblemann tè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Eh, clairement vous avez beaucoup perdu dans le tremblement de terre, mais est-ce que vous avez, --en votre avis est-ce qu'il y avait aussi les aspects positifs?

Segment Synopsis: Civil di poukisa tranbleman de tè a pa pote okenn bagay pozitif, sitou pou li. Li pale depi kilè epi kijan l'ap viv ak timoun yo apre lanmò mari li. Li pale tou de malad lan timoun yo soufri. Alafen, Civil remèsye moun yo pou entèvyou a.

Keywords: Detchui; Detwi; Kè; Malerèz; Operasyon; Opere; Pozitif; Tranblemann tè

Subjects: Operasyon; Tranblemann tè, Ayiti, 2010