Louie B. Nunn Center for Oral History

Interview with Mimose Aristide, October 12, 2010

Louie B. Nunn Center for Oral History, University of Kentucky Libraries
Transcript
Toggle Index/Transcript View Switch.
Index

Search this Index
X
00:00:00 - Prezantasyon

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Pou kòmanse, èske w ka, èske w ka di m non, non ou avèk aj ou?

Segment Synopsis: Pou demare, Aristide prezante tèt li. Li bay non li, laj li epi depi kilè l'ap viv lan zòn kote l ye a. Li pale de ki aktivite li t'ap mennen avan tranbleman de tè a; apre li prezante tout fanmi k'ap viv avè l yo tou. Li bay kote li fèt, depi kilè li antre Pòtoprens epi pou ki rezon. Li pale tou de ki aktivite fanmi li t'ap mennen lan pwovens.

Keywords: Fami; Fanmi; Mibalè; Pitit; Tranbleman de tè

Subjects: Fanmi; Non; Pitit; Timoun

GPS: Zòn Mibalè kote Aristide soti (Mibalè, HT.).
Map Coordinates: 18.832569, -72.102451
00:02:11 - Eksperyans tranbleman de tè a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Comment est-ce que, est-ce que, euh, vous pouvez me décrire comment vous avez vécu le, le Douze Janvier?

Segment Synopsis: Aristide eksplike kijan li te reyaji le tranbleman de te a pase a. Li pale de dega ki fèt sou kay li epi jan li t'al chache swen ak pitit li. Li pale de jan swen lopital la te ye avan li te ale lan pwovens avèk pitit la. Li pale de ki kalite swen li te jwenn lan Mibalè. Li pale jan li te wè Pòtoprens lè li te retounen sot Mibalè. Li prezante jan zòn Kanape Vè a te ye avan tranbleman de tè a te pase.

Keywords: Dekonm; Douz Janvye; Frakti; Kay; Kay kraze; Lopital; Medsen fèy; Medsin tradisyonèl; Plas; Sekous; Soins; Swen; Tranbleman de tè

Subjects: Blese; Dekonm; Frakti; Sekous; Swen medikal; Tranbleman de tè, Ayiti, 2010

00:12:57 - Kite plas lari a

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Pourquoi, pourquoi vous avez decidé de ne pas rester dans le, la place avec les autres?

Segment Synopsis: Aristide bay rezon ki fè li te kite plas la; li pale jan sa te ye pou l te rekonstwi lan anplasman premye kay kraze a. Li di sa l panse ki fè lòt moun sou plas yo pa fè menm jan avè l, retounen al konstwi lan anplasman lakay yo. Li pale de tit tè ak kay kote li ye a.

Keywords: Fredi; Maisons; Plas; Tant

Subjects: Fredi; Fèm; Kay; Plas

00:15:07 - Koz tranbleman de tè a / Bagay moun regrèt

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Uh, pourquoi vous pensez Ayiti te frape avèk un évènement comme ça?

Segment Synopsis: Aristide repon sou sa ki lakoz tranbleman de tè a. Li site sa li regrèt plis epi pou kisa; bagay li te genyen avan evènman epi kisa li manke koulye a.

Keywords: Ecole; Kay; Lekòl; Maisons; Tranbleman de tè

Subjects: Kay; Lekòl; Tranbleman de tè, Ayiti, 2010

00:16:29 - Repons ak tranbleman-an / Sitiyasyon Ayiti

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Eh, qu'est-ce que vous pensez de la 'response' de soit l'état internat-, soit l'état haitien, soit, um, les, les, les communautés internationales or, 'a le' catastrophe, de douze Janvier?

Segment Synopsis: La-a, Aristide di poukisa li pa wè repons ki bay ak tranbleman de tè a jiska prezan, menm lè li paka predi lavni. Men li pale de solidarite lan mitan moun lan popilasyon, menm si sa limite. Li pran ekzanp ti djob deboure dekonm pou moutre jan lavi a di. Aristide bay rezon ki fè l di li paka opine sou si Ayiti ap peri ou pa. Li gen espwa limenm, li ka rekanpe men li eksplike jan sa p'ap fasil. Li tou di ki relijyon li mache.

Keywords: Ayisyen; Dekonm; Kat; Leta Ayisyen; Nòmal; Peri; Repons; Travay

Subjects: Dezas; Repons; Travay

00:21:34 - Konklizyon / Dènye mo

Play segment

Partial Transcript: Claire Payton: Eske w gen lòt bagay ou vle pataje ak nou pou ke nou ka konprann pèspektiv ou?

Segment Synopsis: Lan fen an, Aristide raple ki sèl problèm k'ap domine lespri li koulye a. Payton eksplike lan ki bi epi ki enpòtans travay l'ap fè a gen yen pou lavni.

Keywords: Ecole; Istwa; Lekòl; Travay

Subjects: Istwa; Lekòl; Listwa